จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ จิตที่ฝึกดีแล้ว ย่อมนำความสุขมาให้