จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ

จิตที่ฝึกดีแล้ว ย่อมนำความสุขมาให้