Medic3

รายการร่วมบุญ: เข็มรักษาอาการ


ขั้นตอน 1: ร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคาร

kbank

 

ชื่อบัญชี: มูลนิธิพุทธะมหาเมตตา เพื่อการแพทย์ ทันตกรรมและการรักษาพยาบาล


ขั้นตอน 2: แจ้งรายละเอียดการร่วมบุญ

[forminator_form id=”2958″]